آموزشی, سوالات لباس مجلسی

آیا کفش پاشنه بلند برای زن باردار ضرر دارد؟ (۸علت برای نپوشیدن پاشنه بلند در بارداری)

آیا کفش پاشنه بلند برای زن باردار ضرر دارد؟

آیا کفش پاشنه بلند برای زن باردار ضرر دارد؟

کفش‌های پاشنه بلند با طرع و رنگ‌های جذاب و فریبنده، به یکی از پرطرفدارین آیتم‌های کمد هر خانمی تبدیل شده‌اند. اما این آیتم‌های جذاب در دوران بارداری نقش متفاوتی را در سلامت و زیبایی خانم‌های بارداری برعهده دارند. کفش‌های پاشنه بلند در کنار زیبایی، معایب و خطراتی را به دنبال دارند که ممکن است آسیب‌های بسیار جدی را به بدن وارد کنند. در این مقاله به بررسی سوال مهم و کلیدی بسیاری از خانم‌های بارداری می‌پردازیم: آیا کفش پاشنه بلند برای زن باردار ضرر دارد؟

 
 
کمردرد ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند در دوران بارداری

کمردرد ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند در دوران بارداری

کمردرد ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند در دوران بارداری

کمردرد ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند در دوران بارداری

کمردرد ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند در دوران بارداری

کمردرد ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند در دوران بارداری

کمردرد ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند در دوران بارداری

کمردرد ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند در دوران بارداری

کمردرد ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند در دوران بارداری

کمردرد ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند در دوران بارداری

کمردرد ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند در دوران بارداری

کمردرد ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند در دوران بارداری

کمردرد ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند در دوران بارداری

کمردرد ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند در دوران بارداری

کمردرد ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند در دوران بارداری

کمردرد ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند در دوران بارداری

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

آیا کفش پاشنه بلند برای زن باردار ضرر دارد؟

آیا کفش پاشنه بلند برای زن باردار ضرر دارد؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

آیا کفش پاشنه بلند برای زن باردار ضرر دارد؟

آیا کفش پاشنه بلند برای زن باردار ضرر دارد؟

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

کاهش تعادل ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند

کاهش تعادل ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند

کاهش تعادل ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند

کاهش تعادل ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند

کاهش تعادل ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند

کاهش تعادل ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند

کاهش تعادل ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند

کاهش تعادل ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند

آیا کفش پاشنه بلند برای زن باردار ضرر دارد؟

آیا کفش پاشنه بلند برای زن باردار ضرر دارد؟

احتمال سقط جنین با پوشیدن کفش پاشنه بلند بیشتر می‌شود

احتمال سقط جنین با پوشیدن کفش پاشنه بلند بیشتر می‌شود

احتمال سقط جنین با پوشیدن کفش پاشنه بلند بیشتر می‌شود

احتمال سقط جنین با پوشیدن کفش پاشنه بلند بیشتر می‌شود

احتمال سقط جنین با پوشیدن کفش پاشنه بلند بیشتر می‌شود

احتمال سقط جنین با پوشیدن کفش پاشنه بلند بیشتر می‌شود

احتمال سقط جنین با پوشیدن کفش پاشنه بلند بیشتر می‌شود

احتمال سقط جنین با پوشیدن کفش پاشنه بلند بیشتر می‌شود

ورم پاها در دوران بارداری

ورم پاها در دوران بارداری

آیا کفش پاشنه بلند برای زن باردار ضرر دارد؟

آیا کفش پاشنه بلند برای زن باردار ضرر دارد؟

احتمال سقط جنین با پوشیدن کفش پاشنه بلند بیشتر می‌شود

احتمال سقط جنین با پوشیدن کفش پاشنه بلند بیشتر می‌شود

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

آیا کفش پاشنه بلند برای زن باردار ضرر دارد؟

آیا کفش پاشنه بلند برای زن باردار ضرر دارد؟

 

تغییرات بدن در دوران بارداری

بارداری همواره با تغییرات بسیار زیادی در بدن همراه است و به همین دلیل عادات و زندگی روزمره شما نیز دستخوش تغییر خواهد شد. در سه ماهه‌ی اول بارداری، بدن خود را برای این اتفاق بزرگ آماده می‌کند و ازین جهت به مراقبت و توجه بسیار زیادی در این دوران نیاز خواهید داشت. به طور کلی بدن شما در سه ماه اول بارداری دچار تغییرات هورمونی شدیدی خواهد شد. این تغییرات هورمونی، فرم شکم، کمر و لگن شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد تا جنین فضای کافی برای رشد و حرکت پیدا کند. یکی دیگر از مهم‌ترین اتفاقاتی که در این دوران رخ می‌هد، شل و نرم شدن مفاصل است. این اتفاق دردهای لگن و کمر را به دنبال خواهد داشت. البته نباید نگران شوید چرا که این دردها بسیار شایع و طبیعی هستند. این دردها در پی فاصله‌ای که بین مفاصل و مهره‌های شما ایجاد شده، به وجود می‌آیند. به همین دلیل در سه ماهه‌ی نخست بارداری، مفاصل شما به مراقبت ویژه‌ای نیاز خواهند داشت.

اگر از جمله خانم‌هایی هستید که به کفش‌های پاشنه بلند عشق می‌ورزید و به علاقه‌ای به جایگزین کردن آن‌ها با مدل‌های دیگر ار ندارید، باید این هشدار را به شما بدهیم که پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران ابتدایی بارداری، منجر به دردهای لگنی و کمردردهای شدید در ماه‌های بعد و احتمالا پس از بارداری خواهد شد. پس کمی واقع گرا باشید و زیبایی لحظه‌ای را به سلامت خود و کودکتان ترجیح ندهید.

تغییرات بدن در دوران بارداری

تغییرات بدن در دوران بارداری

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

برخلاف بسیاری از مسائل دنیای پزشکی که با نظرات ضد و نقیضی همراه است، خوشبختانه یا متاسفانه یک نظر واحد در رابطه با پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری بین پزشکان وجود دارد. قریب به اتفاق پزشکان معتقدند که پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در هنگام بارداری، آسیب‌های بسیار زیاد و گسترده‌ای را به مادر و حتی جنین وارد می‌کند و به همین علت، همواره مادران جوان را پوشیدن این کفش‌ها منع کرده‌اند. هرچند پزشکان از جمله سرسخت‌ترین مخالفان کفش‌های پاشنه بلند هستند اما باز هم بسیاری از خانم‌های باردار به سراغ پوشیدن این کفش‌ها می‌روند.

در ادامه به بررسی موارد شایعی که در هنگام پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در بین خانم‌های باردار اتفاق می‌افتد می‌پردازیم.

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

کمردرد ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند در دوران بارداری

همان طور که در بالاتر ذکر شد، به دلیل سست شدن مفاصل و ایجاد فاصه بین مهره‌های ستون فقرات، کمردرد یکی از اتفاقات رایج در دوران بارداری است. تقریبا همه‌ی ما با کمردرد و مشکلات ناشی از آن به خوبی آشنا هستیم اما در هنگام بارداری داستان کمی متفاوت است. برای پاسخ دادن به پرسش آیا کفش‌ پاشنه بلند برای زن باردار ضرر دارد ، باید از نحوه‌ی ایجاد تغییر در بخش‌های متختلف بدن آگاه شویم.

افزایش موضعی وزن به دور شکم منجر به ایجاد تغییر در فرم کلی کمر شما می‌شود و به همین دلیل کمردردهای دوران بارداری آغاز خواهند شد. علاوه بر این یکی دیگر از عوامل ایجاد درد در ناحیه‌ی کمر، سست شدن رباط‌های بخش‌های انتهایی کمر و پاهاست. پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در این دوران باعث وارد شدن فشار بسیار زیادی به مفاصل کمر و لگن شما خواهد شد و چون بدن قادر به حمایت از این بخش‌ها نمی‌باشد، ریسک به وجود آمدن آسیب‌های جدی افزایش می‌یابد. پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری، باعث ایجاد درد در قسمت‌های مختلفی مانند مفاصل، رباط کمر و لگن خواهد شد.

کمردرد ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند در دوران بارداری

کمردرد ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند در دوران بارداری

گرفتگی ساق پا ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند در دوران بارداری

گرفتگی ساق پا یکی دیگر از اتفاقات ناخوشایند در دوران بارداری به شمار می‌رود که با پوشیدن کفش پاشنه بلند تشدید می‌گردد. هنگامی که در دوران بارداری، در یک مهمانی یا حتی پیاده روی و خرید به مدت طولانی کفش پاشنه بلند می‌پوشید، عضلات ساق منقبض می‌شوند و در نتیجه گرفتگی‌های دردناکی به سراغ شما خواهد آمد. هرچند ممکن است انقباض ساق پا بر اثر پوشیدن کفش پاشنه بلند در دوران غیر بارداری نیز شایع است اما در این دوران به خصوص، شدت بسیار زیادی پیدا می‌کند.

گرفتگی ساق پا ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند در دوران بارداری

گرفتگی ساق پا ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند در دوران بارداری

کاهش تعادل ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند

یکی از وظایف اصلی مچ‌های پا حفظ تعادل بدن می‌باشد. در دوران بارداری، تغییرات هورمونی سست شدگی مفاصل را به همراه می‌آورند و به همین دلیل مچ‌ پاها نیز با وجود این تغییرات در حفظ تعادل دچار مشکل خواهند شد. علاوه بر این، افزایش وزن نیز عامل تاثیرگذار دیگری‌ست که ممکن است میزان تعادل شما را تحت تاثیر قرار دهد. اگر چه کاهش میزان تعادل در دوران بارداری امری شایع است اما به توجه بسیار زیادی نیاز دارد. چرا به برهم خوردن تعادل آسیب‌های شدیدی را به مادر و جنین وارد می‌کند. پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در این دوران احتمال از بین رفتن تعادل و به زمین خوردن شما را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. توصیه می‌شود که در این دوران از کفش‌های راحتی و کتانی‌های ورزشی ره به استایل‌های روزمره‌تان اضافه کنید. به یاد داشته باشید که سلامت شما و کودتان در اولویت قرار دارد.

کاهش تعادل ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند

کاهش تعادل ناشی از پوشیدن کفش پاشنه بلند

شل شدن عضلات در دوران بارداری

تغییرات هورمونی دوران بارداری تاثیرات شگرفی بر روی بدن ایجاد می‌کند. آگاه بودن به این تغییرات به شما کمک می‌کند تا این بازه‌ی زمانی را به راحتی و بدون مشکل پشت سر بگذارید.

همان طور که ذکر شد، گرفتگی عضلات در دوران بارداری اتفاق ناخوشایند اما شایعی است. این انقباضات ممکن است در بسیاری از نقاط بدن رخ دهند. به طور معمول ماهیچه‌های کمر و شکم دچار بیشترین انقباضات خواهند شد. علاوه بر این، شل شدن رباط  ساق پا و مچ‌ها نیز یکی دیگر از تاثیرات تغییرات هورمونی در دوران بارداری‌ست که ممکن است مشکلاتی را برای شما به همراه  بیاورد. با سست شدن رباط ساق و مچ‌ها، ماهیچه‌ی پاهای شما نیز نسبت به گذشته شل‌تر می‌شود. در این دوران اگر کفش‌های راحت و فیت دوران قبل از بارداری خود را بپوشید، با صحنه‌ی جالبی مواجه خواهید شد؛ چرا که کفش‌های محبوب و راحتتان حالا دیگر تنگ شده‌اند و پوشیدن آن‌ها غیر ممکن به نظر می‌رسد.

کفش‌های پاشنه بلند به دلیل ساختار ویژه‌ی طراحی خود، فشار بسیار زیادی را به ماهیچه‌های شما وارد می‌کند. متورم شدن پاها در دوران بارداری، میزان این فشار را تا چندین برابر افزایش می‌دهد و باعث ایجاد دردهای شدید در پاهایتان خواهد شد. راه کارهای مختلفی برای کاهش تورم پاها وجود دارد. ماساژ پا به همراه آب گرم یا روغن گردش خون را در پاها افزایش می‌دهد و باعث کم شدن ورم ماهیچه‌ها خواهد شد. پوشیدن کفش‌های راحت و انعطاف پذیر نیز نقش پر رنگی را در کاهش ورم پاها بر عهده دارد. به خصوص اگر شاغل باشید یا ساعات زیادی از روز را در بیرون از خانه می‌گذرانید.

شل شدن عضلات در دوران بارداری

شل شدن عضلات در دوران بارداری

ورم پاها در دوران بارداری

بسیاری از خانم‌ها در دوران بارداری متورم شدن پاها را تجربه می‌کنند. اصطلاحا به این اتفاق Edema یا آماس پاها گفته می‌شود. ورم پاها در دوران بارداری، در بسیاری از زنان مشاهده شده و از جهت شایع می‎باشد. پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند یا حتی کفش‌های پلتفرم و لژ دار، موجب بیشتر شدن احتمال ورم یا حتی افزایش مقدار آن می‌شود. علاوه بر این، پوشیدن پاشنه بلندها در ماه‌های آخر بارداری، علاوه بر کاهش تعادل پاها، تورم آن‎‌ها را نیز افزایش می‎دهند. در دوران بارداری مقدار زیادی مایعات و آب در بخش‌های پایینی بدن شما جمع می‌شود. تجمع مایعات علاوه بر ایجاد تورم‌های ناخواسته، باعث به وجود آمدن دردهای موضعی نیز خواهد شد. پوشیدن هر گونه لباس و لباس زیر تنگ و چسبان به افزایش ورم منجر خواهد شد. علاوه بر این، پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در این دوران موجب ایجاد تورم و دردهای شدید در پاهای شما می‌شود. استفاده از لباس‌های مناسب و راحت و پوشیدن کفش‌های انعطاف پذیر راه حل خوبی برای کاهش تاثیرات منفی این اتفاق است.

ورم پاها در دوران بارداری

ورم پاها در دوران بارداری

احتمال سقط جنین با پوشیدن کفش پاشنه بلند بیشتر می‌شود

بدون شک سقط جنین کابوس هر مادر در تمام دوران بارداری است. شاید بسیاری از خانم‌ها بین سقط جنین و پوشیدن کفش پاشنه بلند رابطه‌ای پیدا نکند و با خیال راحت از این مدل کفش در طول روز استفاده کنند. با توجه به تمام نکاتی که ذکر شد، در دوران بارداری و با شروع تغییرات هورمونی ماهیچه‌ها، رباط‌ها و مفاصل دستخوش تغییرات قابل توجهی می‌شوند. این تغییرات معمولا به سرعت در بدن رخ می‌دهد و از این جهت مادر باید سبک زندگی و عادات خود را نیز با توجه به شرایط جدید بدن و کودک خود تغییر دهد. در غیر این صورت، احتمال رخداد آسیب‌های جبران ناپذیر و شدید افزایش خواهد یافت. پوشیدن کفش پاشنه بلند از جمله اقداماتی‌ست مادر باید از انجام دادن آن به شدت خودداری کند. چرا که در این دوران امکان پیچ خوردن پاها، از بین رفتن تعادل و به زمین خوردن و حتی سقط جنین افزایش می‌باید. پس در کنار تغذیه‌ی خوب و ورزش روزانه، کفش‌های پاشنه بلند خود را با مدل‌های مناسب‌تر جایگزین کنید تا دوران بارداری شیرین و راحتی داشته باشید.

احتمال سقط جنین با پوشیدن کفش پاشنه بلند بیشتر می‌شود

احتمال سقط جنین با پوشیدن کفش پاشنه بلند بیشتر می‌شود

نکاتی برای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در دوران بارداری

اگر با وجود تمام موارد و خطرات ذکر شده، هنوز به پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند اصرار می‌ورزید، نکات زیر را مدنظر قرار دهید تا آسیب‌های ناشی از پوشیدن پاشنه بلندها کاهش پیدا کند:

  1. پوشیدن کفش‌هایی که پاشنه‌‌ی کوتاه‌تری دارند در سه ماه اول بارداری مجاز است. البته لازم به ذکر است که باید وضعیت ماهیچه‌های خود و آمادگی آن‌ها را نیز در نظر بگیرید.
  2. از پوشیدن کفش‌هایی با پاشنه‌ی سست خودداری کنید و آن‌ها را با کفش‌هایی با پاشنه‌ی محکم و کوتاه‌تر جایگزین نمایید.
  3. به هیچ عنوان از کفش‌های پاشنه بلند Stiletto (پاشنه‌های بسیار بلند)، پاشنه گربه‌ای‌ها استفاده نکنید. هرچقدر که پاشنه‌ی کفش شما باریک‌تر باشد، بدن شما از حمایت کمتری برخوردار خواهد شد و در نتیجه حفظ تعادل سخت‌تر می‌شود.
  4. اگر مجبور به پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در طول روز هستید، حتما به پاهایتان استراحت دهید؛ برای مدتی کفش‌ها را درآورید و پاهایتان را ماساژ دهید و سپس دوباره آن‌ها را بپوشید.
  5. پوشیدن کفش‌هایی که پاشنه‌های گوه‌ای دارند در دوران بارداری توصیه نمی‌شود. چرا که به دلیل افزایش وزن و تغییر شکل بدن، مرکز ثقل تغییر می‌کند و راه رفتن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این، به دلیل سست شدن رباط‌ها، کشیدگی ماهیچه‌ها و ناپایداری مفاصل افزایش می‌باید و پاشنه‌های گوه‌ای در برابر این تغییرات پاسخگو نخواهند بود.
  6. اگر در یک مهمانی کفش‌های پاشنه بلند پوشیده‌اید، توصیه می‌شود که از ایستادن در مدت زمان طولانی خودداری کنید. بهتر است که در هنگام پوشیدن پاشنه‌ها در مهمانی به جای ایستادن، روی صندلی بنشینید تا فشار کمتری به بدنتان وارد شود.
  7. برای استایل‌های روزمره‌ی خود کفش‌های تخت‌تر را جایگزین کنید.
  8. اگر در هنگام پوشیدن پاشنه بلند‌ها احساس ناراحتی کردید، کفش‌ها را درآورید، ماهیچه‌هایتان را بکشید و پاهایتان را ماساژ دهید.

خرید و فروش کفش بارداری در اپلیکیشن کمدا

دوران بارداری، دوران متفاوت، شیرین اما کوتاهی است. معولا بسیاری از آیتم‌هایی که در این دوران خریداری می‌شوند، پس از اتمام بارداری قابل استفاده نیستند و کنار گذاشته می‌شوند. اپلیکیشن کمدا این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا بتوانید لباس یا کفش‌های دوران بارداری‌تان را که دیگر برای شما قابل استفاده نیستند به فروش بگذارید. علاوه بر این می‌توانید آیتم‌های مورد نیاز خود را با کیفیت‌ عالی و قیمت‌های بی نظیر از کمد خانم‌های باسلیقه خریداری کنید. پس اگر هنوز اپلیکیشن کمدا را نصب نکرده‌اید، این شما و این هم لینک نصب آخرین نسخه‌ی کمدا:

آیا این نوشته برای شما مفید بود؟

اگر از پوشیدن کفش پاشنه بلند در دوران بارداری تجربه‌ای دارید در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.

آیا کفش پاشنه بلند برای زن باردار ضرر دارد؟

احتمال سقط جنین با پوشیدن کفش پاشنه بلند بیشتر می‌شود

نظر پزشکان در مورد کفش پاشنه بلند در دوران بارداری چیست؟

قریب به اتفاق پزشکان معتقدند که پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند در هنگام بارداری، آسیب‌های بسیار زیاد و گسترده‌ای را به مادر و حتی جنین وارد می‌کند

در دوران بارداری چه کفشی بپوشیم؟

توصیه می‌شود که در این دوران از کفش‌های راحتی و کتانی‌های ورزشی ره به استایل‌های روزمره‌تان اضافه کنید.

خانم‌های بارداری برای کاهش تورم پا چه کنند؟

ماساژ پا به همراه آب گرم یا روغن گردش خون را در پاها افزایش می‌دهد و باعث کم شدن ورم ماهیچه‌ها خواهد شد.

خرید و فروش کفش بارداری در اپلیکیشن کمدا

بسیاری از آیتم‌هایی که در این دوران خریداری می‌شوند، پس از اتمام بارداری قابل استفاده نیستند. اپلیکیشن کمدا این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا بتوانید لباس یا کفش‌های دوران بارداری‌تان را به فروش بگذارید. علاوه بر این می‌توانید آیتم‌های مورد نیاز خود را با قیمت‌های بی نظیر بخرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.